Koszty sądowe

Przed wniesieniem powództwa w sprawie zadośćuczynienia lub odszkodowania należy uiścić opłatę sądową od pozwu na rachunek bankowy lub w kasie Sądu, w którym wnosimy powództwo. Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167 poz. 1398 z późn.zm)

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Zakładając, iż wnosimy pozew o zapłatę odszkodowania w wysokości 10.000,00 zł to opłata sądowa od pozwu będzie kwotę 500 zł.
Należy jednak wziąć pod uwagę, iż przepis ten tą opłatę nakazuje liczyć od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.

W przypadku renty, jako świadczenia okresowego należy zauważyć, iż sposób liczenia wartości przedmiotu sporu będzie odmienny.
Zgodnie z brzmieniem art.22 Kodeks postępowania cywilnego:

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

-->
-->