Przyczynienie się małoletniego poszkodowanego do powstania wypadku

Miarkowanie odszkodowania – zadośćuczynienia po wypadku komunikacyjnym z udziałem małoletniego.

W świetle obowiązujących przepisów prawa ujawnia się problem w jaki sposób należy ustalać wysokość należnego odszkodowania (zadośćuczynienia) w przypadku przyczynienia się małoletniego poszkodowanego, do powstania wypadku komunikacyjnego.
Zgodnie z brzmieniem art. 362 KC

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. akt: I ACa 230/15 w wyroku z dnia 25.08.2015 r. orzekł, iż:

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż przyczynienie się małoletniego, któremu ze względu na wiek winy przypisać nie można nie prowadzi do zwolnienia sprawcy szkody od odpowiedzialności. Może jednak skutkować zmniejszeniem należnego odszkodowania (zadośćuczynienia) przy uwzględnieniu stopnia tego przyczynienia (patrz: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1960 r., I CO 44/59, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1975 r., III CZP 8/75). Dla uwzględnienia przyczynienia małoletniego konieczne jest, aby mógł on mieć choć w ograniczonym zakresie świadomość nagannego zachowania lub grożącego mu niebezpieczeństwa (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2008 r., I CSK 13/08).

Zasadniczą przesłanką oceny świadomości małoletniego uczestnika ruchu drogowego odnośnie do nieprawidłowości jego postępowania jest wiek, wyznaczający co do zasady poziom jego doświadczenia życiowego.

W tego typu sytuacjach Sąd winien przeprowadzić dokładną analizę czy Dziecko mogło przewidzieć w jakimkolwiek stopniu, iż grozi mu niebezpieczeństwo ze strony poruszających się pojazdów mechanicznych.

Dochodzenie odszkodowań | Odszkodowania powypadkowe
Odszkodowanie za śmierć | Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

-->
-->