Odpowiedzialność sprawujących nadzór nad małoletnim za skutki wypadku

Wątpliwości może budzić kwestia braku prawidłowego nadzoru nad małoletnim w przypadku powstania wypadku. Czy takim osobom można postawić zarzut przyczynienia się do powstania szkody? Towarzystwa Ubezpieczeniowe, ten argument podnoszą w przypadku analizy wypadków z udziałem mn. Małoletnich Dzieci, jako uzasadnienie do obniżenia bądź odmowy wypłaty należnego odszkodowania.
Podstawa prawna odpowiedzialności osób sprawujących nadzór nad małoletnim lub niepełnosprawnym jest wskazana w art. 427 KC.
Zgodnie z brzmieniem art. 427 KC

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Wątpliwości te mogą zostać rozwiane po lekturze poniższego fragmentu wyroku jednego z Sądów Apelacyjnych.

Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt: I ACa 332/13 wyrokiem z dnia 30.09.2013 r. orzekł, iż:

Z urzędu natomiast i traktując poniższe, jako naruszenie art. 361 KC i art. 427 KC należy podnieść, że zawinienie rodziców nie ma wpływu na zakres obowiązku odszkodowawczego osoby trzeciej w stosunku do małoletniego. Sąd Apelacyjny podziela, bowiem pogląd, że zawinienie rodziców nie ma wpływu na zakres obowiązku odszkodowawczego osoby trzeciej w stosunku do małoletniego, może natomiast uzasadniać ich odpowiedzialność odszkodowawczą względem małoletniego (por. wyrok SN z 16 marca 1983 r., I CR 33/83, OSNC Nr 12/1983, poz. 196, wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 5 listopada 2008 r., w sprawie I CSK 139/08). Osoba zobowiązana według przepisów o czynach niedozwolonych do naprawienia szkody, poniesionej przez małoletnie dziecko, nie może na podstawie art. 362 KC może natomiast żądać zmniejszenia swego obowiązku odszkodowawczego wobec tego dziecka na tej podstawie, że szkoda pozostaje w związku przyczynowym również z zawinieniem rodziców poszkodowanego, wyrażającym się w braku należytego nadzoru.

Niezależnie od tego, czy w okolicznościach rozpoznawanej sprawy można przypisać rodzicom powoda winę w nadzorze w rozumieniu art. 427 KC, nie można uznać zachowania się rodziców poszkodowanego za podstawę zastosowania przepisu art. 362 KC. Przepis ten dotyczy, bowiem zachowania się poszkodowanego, a nie innych osób. Natomiast rodzice mogą wspólnie z innym zobowiązanym odpowiadać wobec dziecka za szkody przez niego poniesione. W takim jednak wypadku istnieje wielość osób zobowiązanych solidarnie do naprawienia szkody i do poszkodowanego należy wybór osoby, która powinna spełnić świadczenie odszkodowawcze. Powód, więc może dochodzić zaspokojenia swych roszczeń wyłącznie wobec pozwanego.

-->
-->