Odpowiedzialność za ruch pojazdów na zasadzie winy

Zgodnie z brzmieniem art. 436 § 2 KC

W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych.

Okoliczność ta powoduje, iż w przeciwieństwie szkód powstałych bez bezpośredniego zetknięcia (zderzenia się pojazdów ) – zasady ryzyka – zastosowanie będą miały przepisy mn. art. 415 KC (

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

), art. 362 KC (

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

).

Zatem w przypadku zderzenia się pojazdów mechanicznych rozpatrujemy szkodę i ewentualne roszczenia takie jak: odszkodowania, zadośćuczynienia, renta mn. na zasadzie winy.

|

Zadośćuczynienie

-->
-->