Odszkodowania powypadkowe

Odzyskujemy odszkodowania w razie wypadku

Odszkodowanie powypadkowe

W wyniku wypadku komunikacyjnego najczęściej mamy do czynienia z powstaniem szkody na rzeczy tj. mniejszym lub większym uszkodzeniem pojazdu lub na osobie w postaci powstania uszczerbku na zdrowiu albo śmierci Poszkodowanego.

Szkoda w pojeździe zgłoszona do likwidacji zakładowi ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, zwyczajowo kwalifikowana jest jako:

  • szkoda częściowa – podczas gdy pojazd nadaje się jeszcze do naprawy
  • szkoda całkowita – gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu obliczoną według stanu przed wystąpieniem szkody. Pojęcie „szkody całkowitej” zostanie omówione w odrębnym artykule na naszej stronie. Należy jednak zasygnalizować, iż roszczenie odszkodowania z tytułu szkody całkowitej opiera się na brzmieniu art. 363 § 1 KC. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12.01.2006 r. w sprawie o sygn. akt: III CZP 76/05:

Nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia tzw. szkody całkowitej, ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku.

Powinniśmy również pamiętać o tym, że czasami w wypadku, uszkodzeniom oprócz pojazdu mogą ulec inne wartościowe rzeczy przewożone pojazdem, za które równie jest należne odszkodowanie. Odszkodowanie powypadkowe może obejmować również koszty holowania pojazdu czy wynajmu pojazdu zastępczego na okres przez który dokonywana jest naprawa uszkodzonego auta.
Odszkodowanie ponadto obejmować może kompensację tzw. Utraconych korzyści (lucrum cessans). Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 361 § 2 KC: zgodnie z którym:

W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Przy omawianiu zagadnienia tzw. Utraconych korzyści, pojawia się pojęcie tzw. Szkody ewentualnej. Wątpliwości interpretacyjne, powodują, iż pojęcia te są często mylone. Na skutek czego wytaczane roszczenia mogą okazać się bezpodstawne. Mając na uwadze doniosłość zagadnienia zostanie ono wyjaśnione w odrębnym artykule.
Przy szkodzie na Osobie odszkodowanie powypadkowe kompensuje (pokrywa) koszty powstałe, w związku z wypadkiem. Do tych kosztów należą mn. koszty leczenia Osoby Poszkodowanej. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 444 par. 1 KC zgodnie z którym:

„W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

Kompensacji winny ulegać wszelkie koszty powstałe z chorobą Poszkodowanego, powstałą w związku z wypadkiem.
Należy podkreślić ponadto, iż zgodnie z brzmieniem art. 446 par 3 KC: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”
Szkoda w tym przypadku polega na śmierci Poszkodowanego.
Odszkodowania związane ze szkodą na osobie zostały opisane w odrębnych artykułach na naszej stronie.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń wynikających z odszkodowań powypadkowych udzielają nasze Kancelarie położone na terenie miast: Warszawa, Kraków, Wrocław.

 

-->
-->