Odszkodowania powypadkowe

Odzyskujemy odszkodowania w razie wypadku

Odszkodowania powypadkowe dotyczące wypadków komunikacyjnych zwykle związane są ze szkodami materialnymi, czyli uszkodzeniem pojazdu lub ze szkodami osobowymi obejmującymi uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Poszkodowanego.

Odszkodowanie powypadkowe – straty materialne

Wyróżniamy dwa typy szkód rzeczowych związanych z uszkodzeniem pojazdu:

  • szkoda częściowa – gdy pojazd nadaje się jeszcze do naprawy,
  • szkoda całkowita – gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu obliczoną według stanu przed wystąpieniem szkody.

Pojęcie „szkody całkowitej” jest dość złożone, a roszczenie odszkodowania z tego tytułu opiera się na art. 363 § 1 KC. Zgodnie z jego brzmieniem w sytuacji, w której przywrócenie pierwotnego stanu pojazdu mogłoby wiązać się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami albo jest niemożliwe do zrealizowania, stosuje się świadczenie pieniężne.

Powinniśmy również pamiętać o tym, że czasami w wypadku uszkodzeniom oprócz pojazdu mogą ulec inne wartościowe rzeczy przewożone pojazdem, za które też należne jest odszkodowanie. Odszkodowanie powypadkowe może obejmować również koszty holowania pojazdu czy wynajmu pojazdu zastępczego na okres, przez który dokonywana jest naprawa uszkodzonego auta.
Odszkodowanie ponadto obejmować może kompensację z tytułu tzw. utraconych korzyści (lucrum cessans). Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 361 § 2 KC, zgodnie z którym odszkodowanie powypadkowe rekompensuje zarówno poniesione straty, jak i korzyści, których poszkodowany mógłby doznać, gdyby nie doszło do wyrządzenia szkody.

Przy omawianiu zagadnienia tzw. utraconych korzyści, pojawia się pojęcie tzw. szkody ewentualnej. Wątpliwości interpretacyjne powodują, iż pojęcia te są często mylone, na skutek czego wytaczane roszczenia mogą okazać się bezpodstawne.

Odszkodowanie powypadkowe – szkoda na osobie

Przy szkodzie na Osobie odszkodowanie powypadkowe kompensuje (pokrywa) koszty powstałe w związku z wypadkiem. Należą do nich m.in. koszty leczenia Osoby Poszkodowanej oraz koszty związane z przygotowaniem do wykonywania innego zawodu, jeśli na skutek wypadku Poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego mu wykonywanie dotychczasowej pracy. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 444 par. 1 KC. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu obejmuje więc wszelkie koszty powstałe w związku z chorobą Poszkodowanego, powstałą na skutek wypadku.

Należy podkreślić ponadto, iż zgodnie z brzmieniem art. 446 par 3 KC dochodzenie odszkodowania jest również możliwe w przypadku śmierci Poszkodowanego. W tym przypadku rodzinie zmarłego w wyniku wypadku sąd może przyznać świadczenie kompensujące związane ze znacznym pogorszeniem ich sytuacji życiowej.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń wynikających z odszkodowań powypadkowych udzielają nasze Kancelarie położone na terenie miast: Warszawa, Kraków, Wrocław.

-->
-->