Odszkodowanie za śmierć

W przypadku śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, Osoba Poszkodowana może ubiegać się od Ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku odszkodowania tytułem zwrotu poniesionych kosztów związanych z leczeniem zmarłego, kosztów pogrzebu, zakupu trumny, ubrania dla zmarłego, wystawienia nagrobka. Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 446 § 1 KC.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Przy czym konstrukcja tego artykułu wskazuje, iż nie tylko osoba najbliższa dla zmarłego może ubiegać się o zwrot tych kosztów ale osoba, która je faktycznie poniosła.

Odszkodowanie, zasądzone na podstawie art. 446 § 1 KC podobnie jak znajdujące swoją podstawę w art. 444 § 1 KC ma charakter wymierny, albowiem dotyczy zwrotu przez podmiot zobowiązany – Sprawcę wypadku, Ubezpieczyciela sprawcy wypadku poniesionych już kosztów przez Poszkodowanego.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 06.01.1982 r. w sprawie o sygn. akt: II CR 556/81 orzekł, iż:

„Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie art. 446 par. 1 KC obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio z pogrzebem związanych (jak przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu i in.), jak również zwrot wydatków, odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych wydatków zalicza się koszt postawienia nagrobka (w granicach kosztów przeciętnych, jeżeli nawet koszty rzeczywiste były znacznie, np. z uwagi na materiał lub wystrój nagrobka, wyższe), wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej i in. Do tych wydatków należy zaliczyć także wydatki na poczęstunek biorących udział w pogrzebie osób, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnego przypadku, skoro jest to zwyczaj w zasadzie powszechnie przyjęty, zwłaszcza jeżeli jest w danym środowisku stosowany, i dotyczy przede wszystkim krewnych zmarłego (bliższych i dalszych członków rodziny), jak również innych osób bliżej z denatem związanych, np. najbliższych współpracowników itp. Koszt takiego poczęstunku, utrzymany w rozsądnych stosownie do okoliczności granicach (nie mającego charakteru tzw. stypy pogrzebowej), podlega zwrotowi na równi z innymi kosztami pogrzebu zgodnie z art. 446 par. 1 KC.”

W przypadku śmierci najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą się także ubiegać o odszkodowanie, jeżeli nastąpiło faktyczne pogorszenie Ich sytuacji życiowej. (art. 446 § 3 KC)

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:

„Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”

Katalog osób uprawnionych do niniejszego odszkodowania zatem jest ograniczony i dotyczy wyłącznie osób najbliższych.
Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt: I ACa 333/15, wyrokiem z dnia 20.08.2015 r. orzekł, iż:

„Przepis art. 446 § 3 KC stanowi, iż sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. W powołanym przepisie chodzi więc o tego rodzaju szkodę, która nie podlega kompensacie na innej podstawie prawnej i choć jest niewymierna,to jednak ma wymiar materialny, mimo trudności z dokładnym wyliczeniem szkody. Szkoda ta może być wywołana cierpieniami psychicznymi skutkującymi osłabieniem aktywności życiowej osoby bliskiej zmarłemu, bądź może być wywołana przez fakt utraty pomocy, jakiej zasadnie można byłoby oczekiwać od zmarłego, gdyby żył, bądź też jakimikolwiek innymi przyczynami, których efektem ma być zawsze pogorszenie sytuacji życiowej. Odszkodowanie z art. 446 § 3 KC ma zatem rekompensować stratę w sferze majątkowej wywołaną śmiercią osoby bliskiej, a nie krzywdę spowodowaną cierpieniami psychicznymi na skutek śmierci osoby bliskiej.”

Zatem ten rodzaj odszkodowania pomimo braku charakteru wymierności w uzasadnionych okolicznościach będzie zasadny. Odszkodowanie tego rodzaju, stanowić może realną pomoc dla Poszkodowanego w skutek śmierci Osoby najbliższej , poniesionej w wypadku.

-->
-->