Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Uzyskaj odszkodowanie za uszczerbek na zdrowu

Odszkodowanie za doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

W wyniku wypadku komunikacyjnego najczęściej mamy do czynienia z powstaniem szkody na osobach oraz na rzeczach. W tym artykule skupimy się na szkodach na osobie.
Szkoda na osobie może przybrać charakter uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci osoby poszkodowanych.
Odszkodowanie powypadkowe kompensuje (pokrywa) koszty powstałe, w związku z wypadkiem. Do tych kosztów należą koszty leczenia Osoby Poszkodowanej. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 444 par. 1 KC zgodnie z którym:

„W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

Podstawa prawna wskazana powyżej znajduje zastosowanie w wypadku, gdy powstał uszczerbek na zdrowiu, który wymaga podjęcia działań, co wiąże się z powstaniem kosztów. Do tych kosztów należą koszty leczenia w specjalistycznych klinikach, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego , jak np. wózków inwalidzkich, budowa wind dla osób niepełnosprawnych, podjazdów, koszty związane z udziałem na turnusach rehabilitacyjnych osoby poszkodowanej, kosztów przewozów do zakładów opieki zdrowotnej , do lekarza a także o czym mówi zdanie 2 niniejszego przepisu prawnego także koszty przygotowania do innego zawodu – np. kursy specjalistyczne. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt: I ACa 1/10 wyrokiem z dnia 25.05.2010 r. stwierdził ,iż:

Zgodnie z art. 444 § 1 KC poszkodowanemu przysługuje zwrot wszelkich wydatków pozostających w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. W ich skład wchodzą przede wszystkim koszty leczenia, w tym pobytu w szpitalu, specjalistycznej konsultacji czy zabiegów operacyjnych. Nie zwalnia od obowiązku pokrycia wymienionych kosztów fakt, iż ich poniesienie w rzeczywistości nie wpłynęło na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego, jeśli tylko zostanie wykazane, że były one w danej sytuacji konieczne i celowe.

Należy podkreślić ponadto, iż zgodnie z brzmieniem art. 446 par 3 KC:

„Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.”

Szkoda w tym przypadku polega na śmierci Poszkodowanego.
Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. akt: I ACa 1181/15 w wyroku z dnia 10.02.2016 r. bardzo szczegółowo wypowiedział się w kwestii dotyczącej stosownego odszkodowania zasądzanego na podstawie art. 446 § 3 KC. Między innymi stwierdził ,iż:

Przewidziane w art. 446 § 3 KC odszkodowanie obejmuje natomiast szeroko pojęte szkody majątkowe, często nieuchwytne lub trudne do precyzyjnego wyliczenia, prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby najbliższej. Ocena znacznego pogorszenia sytuacji życiowej zależna jest od rozmiarów ujemnych następstw natury majątkowej, zarówno już istniejących, jak i dających się przewidzieć, w świetle zasad doświadczenia życiowego, w przyszłości, z uwzględnieniem stanu zdrowia osoby uprawnionej, jej wieku, warunków i trudności życiowych, stosunków rodzinnych i majątkowych. Istotne jest również porównanie tej sytuacji ze stanem, w jakim uprawniony znajdowałby się, gdyby nie doszło do śmierci osoby bliskiej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2015 roku, sygn. akt II CSK 594/14). Warto również dodać, że odszkodowanie należne na podstawie art. 446 § 3 KC nie jest odszkodowaniem pełnym w rozumieniu art. 361 § 2 KC, lecz z woli ustawodawcy „stosownym”, tj. takim, które ułatwi przystosowanie się uprawnionemu do zmienionej sytuacji życiowej. Dyspozycja tego przepisu nie obejmuje zatem obowiązku wyrównania wszystkich szkód ustalonych detalicznie, pozostających w związku przyczynowym ze śmiercią członka bliskiej rodziny. Roszczenie to jest roszczeniem indywidualnym służącym zaspokojeniu szkody majątkowej, przysługującym tym z członków rodziny zmarłego, u których śmierć osoby bliskiej spowodowała znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2014 roku, sygn. akt I CSK 578/13).

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie o sygn. akt: V ACa 236/13 wyrokiem z dnia 09.07.2013 r. ustalił , że :

Zadośćuczynienie jest jedną z postaci odszkodowania, której przyczyną i uzasadnieniem jest powstanie „szkody na osobie”. Odróżnia to zadośćuczynienie od odszkodowania rekompensującego szkodę o charakterze majątkowym.

Tak więc roszczenie zadośćuczynienia jest jedną z form odszkodowania, pomimo iż nie ma charakteru wymiernego.
Roszczenie zadośćuczynienia zostało opisane w odrębnych artykułach.

Sprawy z tytułu odszkodowań prowadzą Kancelarie z miast: Wrocław, Kraków, Warszawa. Zapraszamy do kontaktu i do współpracy.

-->
-->