Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Uzyskaj odszkodowanie za uszczerbek na zdrowu

W wyniku wypadku komunikacyjnego najczęściej mamy do czynienia z powstaniem szkody na osobach oraz na rzeczach. W tym artykule skupimy się na szkodach na osobie. Szkoda na osobie może przybrać charakter uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie powypadkowe kompensuje (pokrywa) koszty powstałe w związku z wypadkiem. Do tych kosztów należą koszty leczenia Osoby Poszkodowanej. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 444 par. 1 KC.

Wymieniona podstawa prawna znajduje zastosowanie w przypadku poniesienia przez Poszkodowanego takiego uszczerbku na zdrowiu, który wymaga podjęcia działań generujących koszty. Należą do nich m.in.:

  • koszty leczenia w specjalistycznych klinikach,
  • koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, jak np. wózków inwalidzkich,
  • budowa wind dla osób niepełnosprawnych, podjazdów,
  • koszty związane z udziałem na turnusach rehabilitacyjnych osoby poszkodowanej
  • koszty przewozów do zakładów opieki zdrowotnej i do lekarza,
  • koszty przygotowania do innego zawodu, np. kursy specjalistyczne, jeśli niemożliwe jest kontynuowanie przez Poszkodowanego dotychczas wykonywanej pracy.

Jedynym warunkiem do uzyskania tego typu odszkodowania powinno być udowodnienie, że podjęte działania podlegające kompensacji były w danym przypadku konieczne i celowe.

Dochodzenie odszkodowań w związku ze śmiercią Poszkodowanego

Zgodnie z brzmieniem art. 446 par 3 KC bliscy Poszkodowanego, który zmarł na skutek wypadku, mogą ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe związane z pogorszeniem się ich sytuacji życiowej. Odrębne świadczenie stanowi zaś zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiego.

Szkody majątkowe będące następstwem śmierci Poszkodowanego podlegające kompensacji obliczane są z uwzględnieniem bardzo wielu czynników, w tym dających się przewidzieć skutków majątkowych śmierci członka rodziny. Zadośćuczynienie obejmuje zaś tzw. szkody na osobie i związane jest z bólem, poczuciem straty i konsekwencjami psychicznymi utraty bliskiej osoby. Ma ono charakter niewymierny.

Sprawy z tytułu odszkodowań prowadzą Kancelarie z miast: Wrocław, Kraków, Warszawa. Zapraszamy do kontaktu i do współpracy.

-->
-->