Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a koszty leczenia prywatnego

Kwestia obowiązku zwrotu kosztów leczenia prywatnego przez ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności wynikającej z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) budziła wiele rozbieżności w orzecznictwie. Część składów orzekających przyjmowała, iż koszty te mogą zostać ujęte w sumie odszkodowania dopiero w sytuacji braku możliwości skorzystania z leczenia lub rehabilitacji w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych (NFZ) w odpowiednim czasie lub zakresie.

Pytanie o zwrot kosztów leczenia prywatnego przez ubezpieczyciela stało się ostatnio przedmiotem uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 roku (sygn. akt: III CZP 63/15). Uchwała ta została podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego). Z uwagi na występujące rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądowym, Rzecznik zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem, czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego czasu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego. Sąd Najwyższy rozstrzygnął ww. wniosek we wskazanej wyżej uchwale i uznał, iż świadczenie ubezpieczyciela obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

Oznacza to, iż dochodząc zwrotu kosztów leczenia poszkodowany powinien wykazać, iż dane leczenie pozostawało w związku przyczynowym z doznanym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia i za jego przeprowadzeniem przemawiały względy medyczne (wydatki na to leczenie były celowe i uzasadnione stanem poszkodowanego). Poszkodowany nie ma jednak obowiązku wykazywania, iż nie miał możliwości skorzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, albo że czas oczekiwania na takie świadczenie był tak odległy, iż oczekiwanie na to świadczenie mogłoby pociągnąć negatywne skutki dla jego zdrowia.

Dochodzenie odszkodowań

-->
-->