Odszkodowania Kraków

Odszkodowanie w Krakowie

Czym są odszkodowania?

Roszczeniem pozwalającym na naprawienie szkody majątkowej jest odszkodowanie przysługujące Osobom Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wobec Ubezpieczycieli. W ramach tego roszczenia Osoba Poszkodowana może domagać się kompensaty rzeczywistych strat poniesionych w związku z wypadkiem, a także pokrycia korzyści utraconych na skutek wypadku.

Jaki jest zakres typowych roszczeń odszkodowawczych?

 1. Odszkodowanie w przypadku powstania uszczerbku na zdrowiu

  W przypadku szkody na osobie, gdy powstał w wyniku wypadku komunikacyjnego uszczerbek na zdrowiu, Osoba Poszkodowana może żądać pokrycia wszelkich kosztów związanych leczeniem, a także przygotowaniem do wykonywania innego zawodu. Podstawa prawna tego roszczenia znajduje się w art. 444 § 1 KC.

  Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:

  „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.”

  Zgodnie z brzmieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23.11.2012 r. w sprawie o sygn. akt: IACa 1075/12:

  „Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego należy wskazać, iż odszkodowanie przewidziane w powołanym przepisie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, które są konieczne i celowe. Do tych wydatków zalicza się koszty przejazdu osób bliskich w celu odwiedzin chorego, będącego w stanie szczególnego zagrożenia życia oraz koszty opieki w domu, czy też koszty zabiegów rehabilitacyjnych. Stan zdrowia powoda wynikający z dokumentacji medycznej oraz opinii Katedry Medycyny Sądowej U.J. daje podstawy do uznania kosztów dojazdu oraz kosztów opieki za wydatki pozostające w związku przyczynowym z wypadkiem i niezbędne z ratowaniem zagrożonego życia powoda. Przed wypadkiem powód był zdrowy i pracował na utrzymanie rodziny. Natomiast po wypadku ma uszkodzony mózg i cierpi na padaczkę pourazową. W wyniku wypadku utracił zdrowie i stał się osobą, której życie codzienne jest uzależnione od pomocy innych osób.”

  W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 09.03.2005 r. w sprawie o sygn. akt: II CK 481/04 :

  „należy zauważyć, że odszkodowanie z § 1 art. 444 KC obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Chodzi tu zatem o koszty leczenia, specjalnego odżywiania, dodatkowej pomocy pielęgniarskiej, koszty zabiegów rehabilitacyjnych itp.”

  Do kosztów uiszczonych przez Osobę Poszkodowaną, które mogą ulegać zwrotowi należą: koszty pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, koszty zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych, np. wózków inwalidzkich, koszty budowy podjazdów przy domu, koszty budowy windy dla Osoby Poszkodowanej i inne. Są to tzw. koszty wymierne albowiem ich wysokość znajduje uzasadnienie w przedstawionych dokumentach np. fakturach zakupu.

 2. Kapitalizacja renty

  Art. 447 KC stanowi podstawę prawną żądania dla Osoby Poszkodowanej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiany renty (płaconej przez ubezpieczyciela) na jednorazowe odszkodowanie. Konstrukcja ta ma na celu np. ułatwienie rozpoczęcia wykonywania nowego zawodu przez Osobę Poszkodowaną.
  Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu:

  „Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

W przypadku gdy zakład ubezpieczeń po zgłoszeniu szkody uchyla się od wypłaty odszkodowania lub zaniża wysokość należnego odszkodowania, poszkodowanemu nie pozostaje nic innego jak wszczęcie postępowania sądowego tj. złożenie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi.

Nasze kancelarie adwokackie i radcowskie znajdują się w różnych częściach Polski. Zapraszamy do Współpracy.

Agnieszka Soboń – adwokat
Kancelaria Adwokacka, ul. Lea 116 lok. 55, 30-133
tel. +48 607 288 014
e-mail: agnieszka.sobon@dlaposzkodowanych.pl
Kraków

-->
-->