Ogólne Warunki Umowy Ubezpieczenia

W przypadku szkód z zakresu AC „Autocasco” mamy do czynienia z pojęciem umowy ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Ubezpieczenia.

Decydując się na zakup samochodu, fakultatywnie możemy ubezpieczyć pojazd z zakresu AC czyli od szkody polegającej na kradzieży pojazdu, lub uszkodzenia pojazdu, gdy sami spowodujemy szkodę.
Wykupując polisę AC, mamy gwarancję, iż wskazane powyżej szkody zostaną pokryte poprzez wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Czy na pewno zawsze tak jest?
W praktyce pojawiają się liczne przypadki gdy pomimo posiadanej polisy z zakresu AC, Ubezpieczyciel jest zwolniony od odpowiedzialności za powstałą szkodę w naszym pojeździe.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, jej zakres, wyłączenia odpowiedzialności są określane w dokumencie, który otrzymujemy przy zawarciu umowy ubezpieczenia tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument ten przybiera najczęściej postać kilkudziesięcio – stronicowej książeczki, w której są wskazane prawa i obowiązki stron.
Kodeks cywilny ten dokument precyzuje w art. 384 § 1 KC zgodnie z którym:

Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

Tak więc jako konsumenci nie mamy wpływu na treść Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Możemy je zaakceptować lub nie zawierać umowy opartej na tych warunkach. Ustawa oczywiście broni konsumentów poprzez wprowadzanie tzw. Klauzul abuzywnych (niedozwolonych) (art. 353 3KC ) jednak w praktyce zdarza się, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe starają się unikać odpowiedzialności poprzez zręczne dopasowanie stanu faktycznego – na który mamy wpływ do przesłanek wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa (które sami zaakceptowaliśmy). Mając na uwadze powyższe prosimy szczegółowo analizować przed podpisaniem Umowy ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) i starać się w sposób prawidłowy realizować obowiązki, które sami na siebie nałożyliśmy, z chwilą jej podpisania.

Zdarzają się bowiem sytuacje, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe po kradzieży pojazdu (który posiadał ubezpieczenie z zakresu AC) odmawiają wypłaty odszkodowania, ponieważ Konsument nie zgłosił szkody w określonym w OWU terminie np. w ciągu 2 dni od kradzieży, tylko dokonał tego po 5 dniach od kradzieży. W takim przypadku oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, iż ewentualne roszczenie zostanie oddalone przez Ubezpieczyciela, a następnie przez Sąd. Powództwo w takim przypadku nie tylko będzie nieskuteczne a także może spowodować powstanie dodatkowych kosztów, w postaci konieczności zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Ubezpieczyciela.

-->
-->