Przedawnienie odszkodowania

Kiedy następuje przedawnienie odszkodowania, bądź zadośćuczynienia?

Instytucja przedawnienia polega na tym, iż zobowiązany do spełnienia świadczenia, po wskazanym w ustawie terminie, może się skutecznie uchylić od realizacji roszczenia, przez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Co do zasady roszczenia o odszkodowania powypadkowe oraz zadośćuczynienia przedawniają się po 10 latach, licząc od momentu powstania szkody, zaś roszczenia dotyczące rent i innych świadczeń o charakterze okresowym z upływem 3 lat od momentu powstania szkody. Podstawą prawną powyższego jest art. 118 Kodeksu cywilnego.

Przedawnienie odszkodowań a przedawnienie roszczeń o rentę

Prawo różnicuje jednak roszczenia do renty oraz roszczenia o zapłatę poszczególnych jej rat. To drugie ma charakter okresowy, przedawnia się zaś po upływie trzech lat. Samo roszczenie dotyczące przyznania renty może być rozpatrywane jako odszkodowanie powypadkowe i przedawnia się dopiero po 10 latach.

Z kolei w przypadku, gdy sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, termin przedawnienia roszczeń jest dłuższy i wynosi 20 lat od momentu powstania szkody, czyli popełnienia przestępstwa (art. 442 1 § 2 Kodeksu cywilnego). Kodeks cywilny przewiduje także dłuższy termin przedawnienia dla roszczeń Osoby Poszkodowanej, która w chwili wypadku była małoletnia. W takim przypadku, zgodnie z brzmieniem art. 442 1 § 4 Kodeksu cywilnego, przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Dochodzenie odszkodowań a przedawnienie

Mając na uwadze powyższe, należy – przed wdaniem się w spór sądowy – dokonać prawidłowej analizy sprawy, również pod kątem przedawnienia odszkodowań. Wytoczenie powództwa w sprawie, w której dochodzone roszczenie uległo już przedawnieniu skutkować może oddaleniem pozwu oraz koniecznością zapłaty kosztów procesu w postaci zastępstwa procesowego na rzecz strony przeciwnej. W związku z tym współpracujący z naszą inicjatywą Mecenasi pomagają Poszkodowanym w dokonaniu oceny sprawy, również pod kątem przedawnienia roszczeń o odszkodowania, rentę czy zadośćuczynienie. Zapraszamy do naszych Kancelarii partnerskich w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

-->
-->