Przedawnienie roszczeń

Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie o sygn. akt. I ACa 162/15 w wyroku z dnia 19.08.2015 r. zawarł stanowisko następującej treści, iż:

Sąd Apelacyjny w całości podziela powyższe stanowisko, wyrażone w orzeczeniu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie III CSK 167/14, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 4421 KC, normujący terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, nie różnicuje tych terminów w zależności od rodzaju roszczenia, co oznacza, że mają one zastosowanie do wszystkich roszczeń wymienionych w art. 446 KC, a więc także do roszczenia o rentę. W kontekście tego roszczenia uwzględnić jednak należy, iż jego istotą jest okresowy charakter. W związku z tym, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 stycznia 2011 r., I PK 142/10 (OSNP 2012 r. Nr 5-6, poz. 61) – odwołując się do zasady prawnej ustalonej w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 19 listopada 1965 r., III PO 32/64 OSNC 1966 r. Nr 6, poz. 90 – trzeba rozróżniać roszczenie o samo prawo do renty, od roszczenia o zapłatę poszczególnych jej rat. To pierwsze ulega przedawnieniu według reguły z art. 4421 KC, a zatem przy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną występkiem, z którą mamy do czynienia w sprawie, najdalej z upływem dwudziestu lat od jego popełnienia. Natomiast roszczenie o zapłatę zaległych konkretnych rat rentowych przedawnia się na podstawie art. 118 KC w zw. z art. 120 § 1 KC z upływem trzech lat.

Powyższy wyrok wskazuje, iż roszczenia dotyczące szkód wyrządzonych występkiem (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty ) podlegają przedawnieniu, po upływie terminu wskazanego w art. 442 1 § 2 KC czyli po upływie lat 20 od popełnienia tego czynu. Przepis ten co prawda wskazuje jeszcze na przestępstwo kwalifikowane czyli na zbrodnię. Jednak wskazany wyrok odnosił się do konkretnego stanu faktycznego.
W przypadku gdy sprawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym, zastosowanie będą miały ogólne zasady przedawnienia roszczeń określone w art.118 KC tj:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Dochodzenie odszkodowań

-->
-->