Przewóz z grzeczności

Ustawodawca w art. 436 § 2 KC wprowadził pojęcie zw. „przewozu z grzeczności”. Zgodnie z brzmieniem tego art.

§ 2. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Ustawodawca nie wprowadził jednoznacznej definicji pojęcia przewozu z grzeczności. Pojęcie przewozu z grzeczności zostało wyjaśnione w kilku orzeczeniach sądowych.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 29.11.2013 r. w sprawie o sygn. akt: I ACa 1193/13 wskazuje, iż

” Należy przede wszystkim podkreślić, że ani w doktrynie, ani w orzecznictwie nie wskazuje się na jakiś katalog sytuacji, w których mamy do czynienia z przewozem z grzeczności, a wyczerpujące wyliczenie takich sytuacji jest niemożliwe. Generalnie jednak przyjmuje się, że przewóz z grzeczności nie jest identyczny z pojęciem przewozu nieodpłatnego, a także, że art. 436 § 2 zd. 2 KC nie znajduje zastosowania w tych wszystkich przypadkach, gdy po stronie przewoźnika istnieją jakieś obowiązki. Ma rację zatem Sąd Okręgowy wskazując,że w sytuacji gdy matka powódki podróżowała wspólnie z rodziną w ramach zorganizowanego wyjazdu na wypoczynek nie można mówić o „przewozie z grzeczności”

.

Szkoda powstała u osoby, która korzystała z tzw. Przewozu z grzeczności podlega zatem rygorom dotyczącym podstawowym zasadom odpowiedzialności. A w szczególności zasadzie winy (art. 415 KC) a co się z tym wiąże także sytuacji w której należy należne odszkodowanie podlega miarkowaniu w związku z ewentualnym przyczynieniem się do powstałego wypadku (art. 362 KC). Pomiędzy zachowaniem się sprawcy a powstałą szkodą musi istnieć związek przyczynowy (art. 361 § 1 KC. )

Mając na uwadze powyższe rozpatrując kwestie ewentualnych roszczeń tj. zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty dla osoby, która była przewożona z grzeczności te zasady winny mieć zastosowanie.

-->
-->