Renta dla poszkodowanych w wypadkach

Poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego może się ubiegać o świadczenie rentowe od Ubezpieczyciela. Zgodnie z brzmieniem art. 444 § 2 KC obejmuje to przede wszystkim sytuacje, w których „poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość”.

W praktyce oznacza to przyznawanie renty, jeśli uszczerbek dotknął dochodów Poszkodowanego na skutek przebytego wypadku. Ważne w tym przypadku jest udowodnienie zależności między pogorszeniem się sytuacji materialnej wnoszącego o świadczenie a zdarzeniem szkodzącym, czyli wypadkiem. W rozpatrywaniu roszczeń bierze się pod uwagę hipotetyczne dochody, jakie mógłby uzyskać Poszkodowany, jeśli nie doszłoby do wypadku i porównuje je z faktycznie uzyskiwanymi przychodami, łącznie ze świadczeniami przyznawanymi z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Renta dla poszkodowanych w wypadkach – charakter świadczenia

Renta jest świadczeniem okresowym. Jest to forma odszkodowania, ale nie ma charakteru alimentacyjnego. Roszczenie to stanowi formę naprawienia szkody, natomiast nie spełnia funkcji socjalnej. Do świadczenia rentowego nawiązuje ponadto art. 446 § 2 KC, przy czym dotyczy ono członków rodziny osoby, która poniosła śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Zgodnie z tym przepisem, osoby, którym przysługiwało świadczenia alimentacyjne od zmarłego oraz inne osoby bliskie, którym dostarczał on środków utrzymania, mogą ubiegać się o przyznanie renty dostosowanej zarówno do potrzeb wnoszącego o przyznanie odszkodowania, jak i potencjalnych zarobków i sytuacji materialnej zmarłego w przyszłości.

Renta a odszkodowanie jednorazowe

Czy renta dla poszkodowanych w wypadkach może być zamieniona na jednorazowe świadczenie odszkodowawcze? Art. 447 KC stanowi o tzw. kapitalizacji renty. Dotyczy to świadczeń wskazanych powyżej. Przepis ten stanowi, że jest możliwe uzyskania jednorazowego odszkodowania zamiast świadczenia rentowego lub jego części. Konieczne jest w tym celu złożenie prośby do sądu oraz odpowiednie jej umotywowanie.

Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy Osoba Poszkodowana stała się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi jej wykonywanie nowego zawodu. W praktyce tego typu rozwiązanie stosuje się jedynie w wypadku wystąpienia istotnych przesłanek, w których dochodzenie odszkodowania jednorazowego jest korzystniejsze dla poszkodowanego niż wypłata świadczenia rentowego.

Wysokość odszkodowania przyznanego w miejsce renty uzależniona jest od wysokości należnych rat rentowych, a także od przypuszczalnego okresu trwania obowiązku rentowego.

Nasi prawnicy pracują dla Państwa w kancelariach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy dotyczącej wszystkich spraw związanych z odszkodowaniami powypadkowymi.

-->
-->