Ubezpieczenie AC

W przypadku uszkodzenia pojazdu Osoba Poszkodowana ponosi koszty jego naprawienia. Jeżeli posiadacz pojazdu ma wykupioną polisę z zakresu AC, istnieje jednak możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń o refundację szkody z takiej polisy. Odszkodowania wypłacane przez Ubezpieczycieli z tego tytułu mają na celu pokryć koszty naprawy pojazdu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ubezpieczenie z zakresu AC ma charakter dobrowolny. Katalog szkód pokrywanych z ubezpieczenia AC jest bardzo szeroki i może obejmować takie szkody jak m.in.:

  • kradzież pojazdu,
  • szkody powstałe z winy kierującego ubezpieczonym z zakresu AC pojazdem,
  • zderzenie ze zwierzęciem.

Dochodzenie odszkodowań z tytułu AC

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest określona na podstawie art. 805 KC i następnych. Dochodzenie odszkodowań jest zasadne w przypadku szkód wywołanych zdarzeniami losowymi, na skutek działań osób trzecich lub nieuwagi poszkodowanego. Zwykle nieuznawane są jednak roszczenia dotyczące szkód powstałych na skutek rażących zaniedbań lub ekstremalnie lekkomyślnego postępowania ubezpieczonego (np. kradzieży pojazdu w wyniku pozostawienia kluczyków w stacyjce). Standardowe ubezpieczenia AC obejmują jednak wiele szkód powstałych bez względu na to, kto jest sprawcą zdarzenia i powinny gwarantować jak najszybszą naprawę pojazdu. Umowa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia muszą również jasno informować o zakresie szkód, jakie podlegają kompensacji z tytułu ubezpieczenia, a wszelkie niejasności powinny być rozpatrywane na korzyść ubezpieczającego. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na tego typu zapisy przy zawieraniu umowy z ubezpieczycielem.

Zakład ubezpieczeń winien naprawić szkodę w terminie 30 dni. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat.

Prawnicy naszej inicjatywy czekają na Państwa w kancelariach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Świadczymy rozległą pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

-->
-->