Ubezpieczenie AC

W przypadku uszkodzenia pojazdu Osoba Poszkodowana ponosi koszty jego naprawienia. Jeżeli posiadacz pojazdu ma wykupioną polisę z zakresu AC, istnieje możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń o refundację szkody z takiej polisy. Odszkodowania wypłacane przez Ubezpieczycieli z tego tytułu mają na celu pokryć naprawę pojazdu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ubezpieczenie z zakresu AC ma charakter dobrowolny. Katalog szkód pokrywanych z ubezpieczenia AC jest bardzo szeroki i może obejmować takie szkody jak mn.:

  1. kradzież pojazdu;
  2. szkody powstałej z winy kierującego ubezpieczonym z zakresu AC pojazdem;
  3. zderzenie ze zwierzęciem

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest określona na podstawie art. 805 KC i następne.
Zgodnie z brzmieniem wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30.06.2014 r. w sprawie o sygn. akt: II Ca 328/14 :

W niniejszym przypadku należy pamiętać, że umowa stron była umową ubezpieczenia pojazdu tzw. Autocasco, które co do zasady ma zapewniać szybkie naprawienie szkody niezależnie od tego kto ponosi za nią odpowiedzialność, w tym powstałej w wyniku zdarzeń losowych, na skutek działań osób trzecich, ale też nieuwagi samego ubezpieczającego.
Trudno uznać, żeby zamiarem stron tego rodzaju umowy było objęcie ubezpieczeniem jedynie sytuacji zderzenia pojazdu z innym przedmiotem będącym w ruchu, gdyż oznaczałoby to bardzo znikomy zakres zdarzeń (należy pamiętać, że zderzenie z pojazdem i zwierzęciem jest odrębnie przewidziane), co niewątpliwie nie jest celem standardowej umowy ubezpieczenia Autocasco. Ponadto skoro OWU przewidują też odpowiedzialność w razie „zderzenia z innym pojazdem”, to obecnie podawana interpretacja strony pozwanej wykluczałaby z kręgu wypadków objętych przedmiotowym ubezpieczeniem AC także wszelkie sytuacje dotyczące uderzenia, zawadzenia, itp. o stojący inny pojazd, co nie ma logicznego uzasadnienia biorąc pod uwagę cel tego rodzaju umowy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.01.2007 r. w sprawie o sygn. akt: IV CSK 307/06 zawarł następujące stanowisko:

Reguła zawarta w tym przepisie stanowi normę uzupełniającą zasady wykładni woli stron określone w art. 65 KC i powinna być stosowana przy wykładni woli stron umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, które są wyrazem woli jednej ze stron tej umowy – ubezpieczyciela. Trzeba przy tym podzielić stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 2 grudnia 1998 r. I CKN 278/98, że przy wykładni woli stron umowy ubezpieczenia samochodu auto-casco nie można abstrahować od tego, że w świadomości społecznej ukształtowało się rozumienie takiej umowy jako ubezpieczenia szerokiego, obejmującego z reguły wszystkie zdarzenia określone mianem np. kradzieży, toteż wszelkie wyłączenia takiej odpowiedzialności powinny być zarówno w ogólnych warunkach ubezpieczenia jak i umowie jednoznacznie i wyraźnie określone, tak, by ubezpieczający już w chwili zawierania umowy wiedział jednoznacznie, jakie zdarzenia nie są objęte ubezpieczeniem. Z tego punktu widzenia niedopuszczalne jest niejednoznaczne formułowanie zakresu odpowiedzialności i wyłączeń, odsyłanie do aktów prawnych czy regulacji niezałączonych do umowy, używanie niejasnych sformułować, umieszczanie wyłączeń w takiej formie i w takich miejscach ogólnych warunków lub umowy, że ich poszukiwanie i odniesienie do przedmiotu umowy jest utrudnione. Wszystkie tego rodzaju uchybienia powinny być brane pod uwagę na korzyść ubezpieczającego przy wykładni woli stron umowy ubezpieczenia i powinny prowadzić do przyjęcia takiej jego woli oraz treści umowy ubezpieczenia, do jakiej zawarcia doszłoby zgodnie z wolą ubezpieczającego, gdyby wspomnianych uchybień nie było.

Zakład ubezpieczeń winien naprawić szkodę w terminie 30 dni. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat.

Obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które z reguły są załącznikiem do umowy ubezpieczenia. Przy zawieraniu tego typu umowy należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

-->
-->