Właściwość Sądów

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych została określona właściwość Sądów, która dotyczy Osób Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Wg tych przepisów roszczenia takie jak odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty winny przed Sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby poszkodowanego albo przed Sądem właściwym dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed Sądem właściwym wg przepisów o właściwości ogólnej. Stanowi o tym, art. 34a ustawy ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dodany nowelizacją ustawy z dnia 15.09.2015 r. (weszła w życie w dniu 24.01.2016 r.). To rozwiązanie jest bardzo wygodne dla Osób poszkodowanych, albowiem właściwość ogólna może powodować konieczność wytaczania powództwa w innej części Polski, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, a częstokroć z brakiem pozytywnej decyzji ze strony poszkodowanego do wytaczania powództwa.

-->
-->