Zadośćuczynienia w związku ze śmiercią

Roszczenie zadośćuczynienia w związku ze śmiercią członka rodziny ma specyficzny charakter. Świadczenie to ma na celu kompensację krzywdy moralnej związanej ze śmiercią osoby najbliższej na skutek wypadku. Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 446 § 4 KC. Ma ono pomóc dostosować się do nowej sytuacji życiowej poszkodowanego, rekompensując przede wszystkim straty moralne związane z żalem i traumą psychiczną po utracie członka rodziny. Jego wysokość jest obliczana na podstawie bardzo wielu czynników. Co niezwykle istotne, zgodnie z brzmieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie o sygn. akt: I ACa 423/15 z dnia 07.10.2015 r., świadczenie to nie może mieć wysokości symbolicznej i powinno odpowiadać doznanej krzywdzie. Sąd w ustaleniach dotyczących zasadności roszczenia oraz wysokości zarządzonej do wypłacenia kwoty bierze pod uwagę m.in. okoliczności wypadku czy więzi łączące wnoszącego o zadośćuczynienie ze zmarłym.

Warto wiedzieć, że zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiego jest świadczeniem odrębnym od odszkodowania. Dochodzenie odszkodowania za koszty związane z pochówkiem czy pogrzebem lub związanych ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej świadczenia jednorazowego albo renty jest możliwe w toku równoległego postępowania. Zadośćuczynienie ma pełnić jedynie funkcje kompensacyjne dotyczące doznanej krzywdy.

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiego – czy warto?

Czy warto wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią członka rodziny? Zgodnie z art. 446 § 4 KC przyznanie zadośćuczynienia przez sąd nie jest obowiązkowe. Praktyka pokazuje jednak, że w większości przypadków zadośćuczynienie jest przyznawane. Stąd już na etapie likwidacji szkody (przed postępowaniem sądowym) firmy ubezpieczeniowe przyznają na tej podstawie zadośćuczynienia na rzecz Osób Poszkodowanych (członków rodzin zmarłego).

Czy zawsze można się starać o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią członka rodziny? Przepis pozwalający żądać zadośćuczynienia w związku ze śmiercią członka rodziny został wprowadzony w życie (w związku z nowelizacją Kodeksu Cywilnego) w dniu 03.08.2008 r. i ma zastosowanie do wypadków zaistniałych po tej dacie. Nie oznacza to jednak, że nie można domagać się zadośćuczynienia, jeśli śmierć członka rodziny nastąpiła w wypadku zaistniałym wcześniej. Dla wypadków powstałych przed tą datą podstawą prawną roszczeń o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią członka rodziny będzie art. 448 KC dotyczący zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Prawnicy związani z inicjatywą „Dla Poszkodowanych” działają na terenie Warszawy, Krakowa i Wrocławia, a także Rzeszowa. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy w zakresie zadośćuczynień po śmierci bliskiego.

-->
-->