Zadośćuczynienia w związku ze śmiercią

Jaka jest podstawa prawna roszczenia?

Roszczenie zadośćuczynienia w związku ze śmiercią członka rodziny ma specyficzny charakter. Ma na celu kompensację krzywdy moralnej związanej ze śmiercią członka rodziny.
Podstawą prawną tego roszczenia jest art. 446 § 4 KC zgodnie z którym:

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zgodnie z brzmieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie o sygn. akt: I ACa 423/15 z dnia 07.10.2015 r. :

„Zasądzając na rzecz powodów zadośćuczynienia we wskazanych powyżej wysokościach Sąd I instancji miał na względzie także fakt, że zadośćuczynienie ma spełniać funkcję kompensacyjną, ma złagodzić stan psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, ma pomóc w dostosowaniu się do zmiany w związku z zaistniałą sytuacją, winno odpowiadać doznanej krzywdzie, musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, nie może być wartością symboliczną oraz że tak przyznane zadośćuczynienie uwzględnia rozmiar szkody niemajątkowej zarówno w aspekcie obiektywnym, jak i subiektywnym”

Przedmiotowy wyrok wskazuje jakie cele spełnia instytucja zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej, jaki charakter ma to roszczenie.
Badając zasadność tego roszczenia Sąd bierze pod uwagę takie okoliczności jak więzi łączące Osoby bliskie Zmarłego z jego osobą, jak doszło do wypadku, czy Zmarły w wyniku wypadku przyczynił się i w jakim stopniu do jego powstania, czy w sprawie miała miejsce wyłączna wina Sprawcy wypadku.
Zadośćuczynienie w przypadku śmierci Osoby Najbliższej nie musi być jedynym roszczeniem w sprawie. W jednym postępowaniu obok zadośćuczynienia można także dochodzić odszkodowania za koszty związane z pochówkiem, z pogrzebem, odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej czy też renty.

Czy warto wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią członka rodziny?
Zgodnie z art. 446 § 4 KC przyznanie zadośćuczynienia przez sąd nie jest obowiązkowe. Praktyka pokazuje jednak, że w większości przypadków zadośćuczynienie jest przyznawane. Stąd już na etapie likwidacji szkody (przed postępowaniem sądowym) firmy ubezpieczeniowe przyznają na tej podstawie zadośćuczynienia na rzecz Osób Poszkodowanych (członków rodzin zmarłego).
Czy zawsze można się starać o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią członka rodziny?
Przepis pozwalający żądać zadośćuczynienia w związku ze śmiercią członka rodziny został wprowadzony w życie ( w związku z nowelizacją Kodeksu Cywilnego) w dniu 03.08.2008 r. i ma zastosowanie do wypadków zaistniałych po tej dacie. Nie oznacza to, że nie można domagać się zadośćuczynienia, jeśli śmierć członka rodziny nastąpiła w wypadku zaistniałym wcześniej. Dla wypadków powstałych przed tą datą podstawą prawną roszczeń o zadośćuczynienie w związku ze śmiercią członka rodziny będzie art. 448 KC dotyczący zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

-->
-->