Związanie Sądu orzekającego prawomocnym wyrokiem karnym

Zasada określona w art. 11 KPC dotyczy również postępowań toczących się w sprawach o zadośćuczynienia, odszkodowania i renty, dochodzone w wyniku tragicznych wypadków komunikacyjnych przez osoby poszkodowane.
Znajduje ona zastosowanie zarówno w sprawach dotyczących dochodzenia zadośćuczynień po śmierci osoby najbliższej (art. 446 § 4 KC i art. 448 KC w zw związku z art. 24 KC) jak i w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych uszczerbków na zdrowiu ( mn. art. 445 § 1 KC, 444 KC).
Zgodnie z brzmieniem art. 11 KPC :

Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Zatem w przypadku gdy sprawca wypadku został za jego spowodowanie skazany prawomocnym wyrokiem karnym odpowiedzialność ta w powstępowaniu cywilnym może być bezdyskusyjna.

-->
-->