Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie

Sprawy sądowe zawsze wiążą się z konkretnymi opłatami. W pierwszej kolejności zobowiązanym do ich uiszczenia jest powód, dopiero w przypadku wygranej może starać się o ich zwrot. Dotyczy to także spraw o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Czym są koszty sądowe?

Koszty sądowe to tak naprawdę całokształt wydatków, które pojawiają się w danej sprawie. Związane są z działaniami sądu oraz opłatami za wnoszone pisma procesowe lub składane wnioski. Zdecydowanie największą częścią takich kosztów są opłaty sądowe oraz wynagrodzenie biegłych, którzy pojawiają się w sprawie.

Koszty sądowe są więc formą wynagrodzenia dla sądu, stron lub innych uczestników postępowania za dokonywane czynności procesowe. Ich uiszczanie musi odbywać się w ściśle określonym terminie, inaczej dana czynność może być po prostu bezskuteczna. Istnieje jednak sposób na ich uniknięcie.

Kiedy opłaca się koszty sądowe?

Podstawowy koszt sądowy, jakim jest opłata od pozwu, powinien być opłacony najpóźniej w chwili wniesienia pisma procesowego. Zobowiązany do zapłaty jest oczywiście powód, który inicjuje całe postępowanie. Nie ma przy tym znaczenia czy sprawa będzie dotyczyła odszkodowania, czy też zadośćuczynienia.

Opłata sądowa od pozwu wynosi w tym przypadku 5% wartości przedmiotu sporu, a więc kwoty, którą dochodzi powód od pozwanego. Pamiętajmy jednak, że do wartości tej nie powinno doliczać się odsetek. 

Jeśli opłata nie zostanie uiszczona wraz z wniesieniem pozwu, sąd wezwie powoda do uzupełnienia takiego braku w terminie 7 dni od chwili odebrania przez niego takiej informacji. Jeśli w tym terminie koszt ten nie zostanie uzupełniony, pozew zwyczajnie nie zostanie przyjęty do rozpoznania, a sprawa nie trafi w ogóle na wokandę. 

Jak zapłacić za pozew?

W rzeczywistości istnieją dwie formy zapłaty za pozew:

  • poprzez dokonanie przelewu na rachunek sądu, do którego wnoszony będzie pozew oraz dołączenie do niego potwierdzenia zapłaty (np. wydruku z bankowości elektronicznej, kwitu z poczty lub agencji płatniczej) – rachunek sądu znajduje się zawsze na stronnie internetowej danego sądu lub bezpośrednio w informacji w budynku sądu,
  • poprzez zakup znaczków sądowych w kasie sądu, a następnie naklejenie ich na składany pozew. Każde znaczki posiadają swój odrębny nominał, wystarczy więc, że poprosimy o znaczki w konkretnej kwocie i otrzymamy ich wymaganą ilość (znaczki wyglądem przypominają tradycyjne znaczki pocztowe).

Jak uniknąć zapłaty za pozew?

Opłacenie pozwu nie zawsze jest bezwzględnie konieczne. Jeśli powód nie jest w stanie uiścić wymaganej kwoty, zawsze może wnioskować o zwolnienie go od niej w całości lub odpowiedniej części. W tym celu należy złożyć wniosek do sadu, który będzie rozpatrywał daną sprawę.

Tak naprawdę wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych może być złożony na każdym etapie sprawy, jednak uniknięcie opłaty za pozew będzie możliwe tylko wtedy, gdy pismo z taką prośbą będzie złożone wraz z pozwem – wówczas nie ma potrzeby uiszczania żadnej opłaty.

Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz majątkowy, którego wzór z łatwością można znaleźć w internecie i na stronach każdego sądu w Polsce. Zarówno wniosek, jak i formularz nie podlegają żadnym opłatom sądowym. 

Jeśli sąd uzna wniosek, a dokładniej uzasadnienie powoda w nim zawarte, zwolni stronę od kosztów sądowych w całości lub odpowiedniej części. Jeżeli jednak prośba ta nie zostanie w ogóle uwzględniona, powód będzie musiał uiścić opłatę za pozew – zostanie o tym poinformowany przez sąd na piśmie, który wyznaczy mu 7 dniowy termin na uzupełnienie brakującej opłaty. W przypadku zmiany stanu majątkowego strony dopuszczalne jest ponowne składanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w danej sprawie.

Przewiń do góry