Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny a koszty leczenia

Szkoda w wypadku komunikacyjnym bardzo często wiąże się z koniecznością wsparcia medycznego. To z kolei oznacza dla poszkodowanego wydatki na leki oraz odpowiednią opiekę lub rehabilitację. Czy odszkodowanie za wypadek komunikacyjny obejmuje wówczas koszty ewentualnego leczenia?

Zakres szkody komunikacyjnej

Szkoda komunikacyjna może wpływać na poszkodowanego dwuzakresowo:

  • w stosunku do zdrowia danej osoby – dotyczy to każdego urazu u poszkodowanego, a także późniejszych konsekwencji z tym związanych,
  • w stosunku do mienia danej osoby – w tej kwestii chodzi oczywiście o zniszczone mienie danej osoby, np. ubrania, samochód, sprzęt.

W zależności od zakresu powstałej szkody oraz stopnia przyczynienia się do jej powstania po stronie poszkodowanego, wysokość odszkodowania będzie bardzo zróżnicowana. Dotyczy to każdego aspektu zdarzenia, tzn. zarówno tego materialnego, jak i zdrowotnego.

Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie

Wypadkiem komunikacyjnym nazywamy zdarzenie drogowe, w którym co najmniej jeden z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć (także po upływie pewnego czasu od chwili samego zdarzenia). 

Szkoda komunikacyjna bardzo często wiąże się więc z koniecznością prowadzenia odpowiedniego leczenia – większego lub mniejszego. Oczywiście generuje to konkretne koszty, wśród których wymienić należy chociażby:

  • wynagrodzenie lekarza,
  • koszty rehabilitacji i opieki medycznej (np. operacji lub zabiegów),
  • koszty leków i środków leczniczych (np. gorsetów ortopedycznych, kul, wózków inwalidzkich, gipsów, łóżka medycznego),
  • koszty regularnych wizyt lekarskich,
  • koszty dojazdów do placówek medycznych,
  • koszty specjalnej diety i przystosowania pomieszczeń w domu dla poszkodowanego.

Każdy poszkodowany w wypadku drogowym ma pełne prawo ubiegać się wypłaty stosownego odszkodowania od sprawcy zdarzenia, a dokładniej od jego ubezpieczyciela. Uczestnicy ruchu drogowego muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, z którego wypłacane są odszkodowania w takich właśnie przypadkach.

Odszkodowanie a koszty leczenia

Odszkodowanie wypłacane w związku z wypadkiem komunikacyjnym zawiera w sobie nie tylko rekompensatę za zniszczone mienie, ale także i utratę zdrowia (a w tym za koszty poniesionego leczenia). Jak stanowi bowiem art. 444 Kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia?

Aby koszty leczenia poszkodowanego zostały włączone do ogólnej sumy odszkodowawczej, należy je zgłosić bezpośrednio ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. W praktyce robi się to drogą elektroniczną lub tradycyjną (pisemną) – potrzebny jest wówczas numer polisy ubezpieczyciela sprawcy oraz jego dane teleadresowe. 

Pamiętajmy, że zwrot kosztów leczenia (obecnego i przyszłego) musi być zawsze odpowiednio udokumentowany. W innym wypadku ubezpieczyciel nie będzie chciał ich uznać, zaś wypłacone odszkodowanie będzie znacznie mniejsze, niż mogłoby być. Poszkodowany powinien więc zbierać wszelkie rachunki oraz dokumentację medyczną, które potwierdzą nie tylko jego stan zdrowia, ale przede wszystkim wydatki poniesione na jego poprawę. 

Warto w tym miejscu podkreślić również, że wg Sądu Najwyższego – świadczenia wypłacane przez ubezpieczyciela w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą, obejmują także celowe i uzasadnione koszty leczenia niefinansowanego ze środków publicznych. W uchwale SN podkreślił jednocześnie problem z dostępem do wielu usług lekarskich, a także wskazał na większą skuteczność leczenia prywatnego.

Przewiń do góry