Ubezpieczenie AC – zasady funkcjonowania, roszczenia

Ubezpieczenia dzielimy na dobrowolne oraz obowiązkowe. W ramach tej pierwszej kategorii możemy znaleźć ubezpieczenie autocasco, popularnie określane jako AC. Pomimo, iż jego zawarcie nie jest wymagane od kierowców, zdecydowana większość z niego korzysta – pozwala bowiem uzyskać w wielu przypadkach dosyć wysokie odszkodowania.

Czym jest AC?

Ubezpieczenie autocasco jest formą dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które prawie zawsze oferowane jest przez firmy ubezpieczeniowe kierowcom. Pamiętajmy, że każdy kierujący pojazdem musi go ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco nie jest jednak wymagane przez prawo – innymi słowy AC jest całkowicie dobrowolne.

AC jest zatem ubezpieczeniem od tzw. zdarzeń losowych, niekoniecznie związanych z działaniami kierowcy lub osób trzecich. Polisa autocasco chroni np. przed skutkami zniszczenia lub utraty pojazdu na skutek kradzieży lub działania sił przyrody (pożar, powódź, burza itd.) Zakres ubezpieczenia AC jest bardzo zróżnicowany, w zależności od wysokości składki, kierowca zyskuje większą lub mniejszą ochronę swojego auta. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo chętnie oferują polisy AC swoim klientom, bo jest to dla nich dodatkowy zysk. Pamiętajmy jednak, że w treści umowy ubezpieczeniowej znajdują się wyłączenia, które uniemożliwiają uzyskanie odszkodowania w niektórych sytuacjach losowych. Przykładem niech będzie przyczynienie się do szkody samego ubezpieczonego – jeśli ubezpieczyciel zdoła to wykazać, odszkodowanie może być znacząco zaniżone, a niekiedy nawet i w ogóle nie wypłacone. 

Zakres ubezpieczenia AC

Wysokość odszkodowania wypłacanego z polisy AC zależy od jej zakresu. Im większa składka, tym większa suma ubezpieczenia, a w ostateczności tym wyższe odszkodowanie w przypadku uszkodzenia pojazdu. 

Niezależnie od powyższego ubezpieczenie autocasco podlega ogólnym zasadom prawa cywilnego. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel nie może stosować względem tej polisy tzw. klauzul abuzywnych, a więc takich, które działają niekorzystnie na rzecz konsumenta. Chodzi o sytuacje, w których kierowca opłacający składki AC nie ma prawa do odszkodowania np. ze względu na jednostronną decyzję ubezpieczyciela. Każda polisa AC musi więc odpowiadać zasadom współżycia społecznego oraz obowiązującym przepisom prawa – strony takiej umowy muszą mieć odpowiadające sobie prawa i obowiązki.

Roszczenia z polisy AC

Powstanie szkody w pojeździe, który był objęty ubezpieczeniem AC skutkuje prawem żądania wypłaty stosownego odszkodowania. Duże znaczenie ma tutaj wysokość sumy ubezpieczeniowej, którą objęte jest auto oraz rozmiar zaistniałej szkody. Pamiętajmy jednak, że przyczynienie się kierowcy do powstania szkody może skutecznie odsunąć go od uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania – przed podpisaniem polisy AC warto więc zapytać o takie rzeczy agenta ubezpieczeniowego.

Podstawowym roszczeniem ubezpieczonego jest zatem żądanie odszkodowawcze, które może przejawiać się w dwóch formach:

  • żądania wypłaty określonej kwoty pieniężnej,
  • żądania naprawy samochodu na całkowity lub częściowy koszt ubezpieczyciela, pod warunkiem że mieści się on w kwocie odszkodowawczej. 

Każde roszczenie odszkodowawcze z AC ulega jednak przedawnieniu – po upływie określonego czasu, ubezpieczony traci prawo do swoich żądań. Roszczenia tego rodzaju przedawniają się:

  • w przypadku szkód majątkowych – jeśli minęło już 10 lat od wypadku lub 3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o ubezpieczycielu odpowiedzialnym za jej naprawienie,
  • w przypadku szkód osobowych – minęły co najmniej 3 lata od chwili, gdy zorientowałeś się, że doszło do szkody i poznałeś ubezpieczyciela, który za nią odpowiada.
Przewiń do góry